Proizvodi


Motorni benzini
Dizel goriva
Bitumeni
Tečni naftni gas
Lož ulje srednje (LUS)
Lož ulje
Sumpor
Tehnologija


Cilj naše kompanije je uvođenje savremene tehnologije za preradu nafte i opremanje nove laboratorije. Rafinerija je stavila u funkciju i tzv. ekološka postrojenja za prečišćavanje gasova, proizvodnju elementarnog sumpora i dodatno prečišćavanje izlaznih gasova.
Društvena odgovornost


Kao kompanija koja spada u grupu velikih poreskih obveznika, svjesni smo svojih obaveza i odgovornosti za razvoj lokalne sredine. Stoga rado i često učestvujemo u humanitarnim akcijama, pomažemo onima kojima je pomoć neophodna i podstičemo aktivnosti na zaštiti životne sredine.
Dobrodošli!

"Rafinerija nafte Brod" a.d. je nakon dugogodišnje pauze ponovo pokrenula proizvodnju naftnih derivata 27.11.2008. Fabrika trenutno prerađuje više od 100.000 tona nafte mjesečno koristeći jednu pogonsku liniju. U toku su investicije i radovi koji treba da dovedu kapacitet proizvodnje do 4.2 miliona tona godišnje. Pri rekonstrukciji proizvodnih kapaciteta, posebna pažnja se pridaje obezbjeđenju ekološke i požarne zaštite.
"Rafinerija nafte Brod" a.d. i „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka

Poslovanje „OPTIMA Grupe“ d.o.o. Banja Luka obuhvata nabavku sirovina za proizvodnju naftnih derivata u „Rafineriji nafte Brod“ a.d. i „Rafineriji ulja Modriča“ a.d. Modriča, preradu sirovina i plasiranje naftnih derivata kupcima na tržištu Bosne i Hercegovine i u inostranstvu.
Osnivač preduzeća „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka je ruska kompanija „NeftegazInKor“ a.d. sa 100% učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. Većinski vlasnik NeftegazInKor-a je „Zarubezhneft“ a.d. Moskva koje posluje pod zaštitnim znakom „Nestro“.
NeftegazInKor je većinski vlasnik preduzeća „Петрол“ a.d. Banja Luka kao i "Rafinerija nafte Brod" a.d. i „Rafinerija ulja Modriča“ a.d.“.
Pod zaštitnim znakom „Nestro“ posluju preduzeća: „OPTIMA Grupa“, „Петрол“, „Rafinerija nafte Brod“ a.d. i „Rafinerija ulja Modriča“).
Novosti

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku pomoćnog i potrošnog materijala prema spisku u prilogu za potrebe sektora Laboratorija u "Rafineriji nafte Brod"a.d."
Javni poziv(skini)
Obrazac(skini)
Nacrt kupoprodajnog ugovora(skini)
Spisak pomoćnog i potrošnog materijala(skini)
Srijeda, 26.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za uslugu izrade nosećeg dijela ležaja, nalijevanja bijele kovine na klizne ležaje kompresora, multikatora i turbine "04-K2"
Javni poziv(skini)
Tehnička dokumentacija(skini)
Opšti podaci učesnika tendera(skini)
Predlog ugovora(skini)
Utorak, 25.11.2014
Javni poziv za izradu i isporuku posude "05 V-24V", u svemu prema opisu, vrsti, kvaliteti i tehničkim karakteristikama datim u Prilogu, na sekciji 05 u "Rafinerija nafte Brod" a.d
Javni poziv(skini)
Tehnička dokumentacija(skini)
Nacrt ugovora(skini)
Opšti podaci učesnika tendera(skini)
Utorak, 25.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku hemikalija prema spisku u prilogu za potrebe sektora Laboratorija u "Rafinerija nafte Brod" a.d
Javni poziv(skini)
LOT 1 - Spisak hemikalija(skini)
Obrazac - Opšti podaci učesnika(skini)
LOT 2-Spisak hemikalija(skini)
Nacrt kupoprodajnog ugovora(skini)
Utorak, 25.11.2014
Obavještenje o produženju roka za dostavu kovertirane ponude za isporuku procjenjenih godišnjih količina aditiva za tretman sirove nafte
Obavještenje(skini)
Četvrtak, 20.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za reviziju i dopunu elaborata zona opasnosti sekcije 31, na osnovu projekta "OPREMANJE VAKUMSKE KOLONE 31 C-07 SEKCIJE 31 SA HIDROCIRKULACIONIM SISTEMOM ZA STVARANJE VAKUMA", za potrebe Rafinerije nafte Brod a.d., prema zahtjevu za nabavku br. 102K/14 od 05.11.2014 godine
Javni poziv(skini)
Srijeda, 19.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu projekta izvedenog stanja nakon završetka radova po projektu "OPREMANJE VAKUMSKE KOLONE 31 C-07 SEKCIJE 31 SA HIDROCIRKULACIONIM SISTEMOM ZA STVARANJE VAKUMA", za potrebe Rafinerije nafte Brod a.d., prema zahtjevu za nabavku br. 101K/14 od 05.11.2014 godine
Javni poziv(skini)
Srijeda, 19.11.2014
Obavjest o produženju roka za dostavu kovertirane ponude za izradu projektno-tehničke dokumentacije
Obavjest(skini)
Ponedjeljak, 17.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opreme i ličnih zaštitnih sredstava za radnike Rafinerije nafte Brod
BOJE(skini)
JAVNI POZIV(skini)
KOMERCIJALNI USLOVI ISPORUKE(skini)
NACRT UGOVORA (skini)
OBJAŠNJENJE BOJA (skini)
OPŠTI PODaCI (skini)
RADNA ODIJELA (skini)
TABELE LOTOVI (skini)
TEHNIČKI ZADATAK (skini)
VERTIKALNI logo (skini)
Pnedjeljak, 17.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za uslugu vakum izvlačenja zaštitnih slojeva, internih keramičkih kuglica, CatTrap 30, CatTrap 50 i katalizatora u "Rafinerija nafte Brod" a.d.
Javni poziv(skini)
Tehnički zadatak (skini)
Nacrt Ugovora (skini)
Opšti podaci(skini)
Prilog 1A(skini)
Prilog 1B(skini)
Petak, 14.11.2014
Javni poziv za nabavku aditiva za tretman sirove nafte
Javni poziv(skini)
Petak, 14.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje usluge, DETALJNO ISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA REZERVOARA 61-T-28 I PLIVAJUĆEG KROVA u "Rafinerija nafte Brod" a.d.
Javni poziv(skini)
Tehnički zadatak (skini)
Prilog1 (skini)
Prilog2(skini)
Prilog3(skini)
Ugovor(skini)
Petak, 14.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje usluge, IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM za "Rafinerija nafte Brod" a.d.
Javni poziv(skini)
Tehnički zadatak (skini)
Spisak postrojenja (skini)
Vrsta otpada(skini)
Ugovor(skini)
Četvrtak, 13.11.2014
Javni poziv za isporuku DIMETHYL DISULPHID (DMDS), za potrebe na postrojenju 35, "Rafinerija nafte Brod" a. d. Brod, u 2015 godini, prema Zahtjevu za nabavku br.99K/14 od 3.11.2014 godine
Nacrt ugoovra (skini)
Javni poziv (skini)
Opšti podaci učesnika tendera(skini)
Petak, 07.11.2014
Poziv za dostavljanje ponude za isporuku rezervnih dijelova za laboratorijske aparate prema spisku u prilogu za potrebe sektora Laboratorija u "Rafinerija nafte Brod" a.d.
Obrazac(skini)
Poziv za dostavljanje ponude (skini)
Spisak rezervnih dijelova (skini)
Nacrt ugovora(skini)
Utorak, 04.11.2014
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje usluge, IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA ZA POSTROJENJA KOJA SU UGROŽENA EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM PREMA PRAVILNIKU O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD U PROSTORU UGROŽENOM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (SL. GLASNIK R.S. BR. 79/11), ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD a.d
Javni poziv (skini)
Ugovor (skini)
Ponedjeljak, 03.11.2014
Javni poziv za za isporuku DIMETHYL DISULPHID (DMDS), za potrebe na postrojenju 05, "Rafinerija nafte Brod" a. d. Brod, u 2015 godini, prema Zahtjevu za nabavku br.94K/14 od 20.10.2014 godine
Javni poziv (skini)
Nacrt Ugoovra za isporuku DMDS (skini)
Opšti podaci učesnika tendera(skini)
Ponedjeljak, 03.11.2014
Obavjest o produženju roka za dostavu kovertirane ponude za Tehničko održavanje rotacione opreme
Obavjest (skini)
Petak, 31.10.2014
Javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije - projektovanje stanice za dekomprimovanje prirodnog gasa i modernizacije mreže za snabdijevanje gasom uz zamjenu gorionika na tehnološkim pećima u "Rafinerija nafte Brod" a. d., prema Tehničkom zadatku od 23.10.2014 godine
Javni poziv (skini)
Opšti podaci učesnika tendera (skini)
Tehnički zadatak (skini)
Nacrt kupoprodajnog ugovora (skini)
ANALIZA-GASIFIKACIJA BROD (skini)
Srijeda, 29.10.2014

Novosti detaljnije
Naslovna         O nama         Proizvodi         Kvalitet         Ekologija         Usluge         Kontakt

Copyright © 2010. OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka. Sva prava zadržana.